شماره تماس : 09014413449

    ...

  • ...

  • ...

  • ...

ثبت نام / ورود

آپلود فایل به دیتابیس php

mba
25 شهریور 1401
دسته بندی php

برای ارسال فایل تو دیتابیس بیس روش های زیادی هست یکی از مناسب ترین و سریع ترین راهها اجکس هست

به phpMyAdmin یا میز کار mysql وارد شوید

     در ما از XAMPP استفاده می کنیم، بنابراین مراحل زیر را دنبال کنید

     سرویس های Apache و MySQL را راه اندازی کنید

     به Admin MySQL بروید

کد زیر رو در در قسمت sql دیتایس درج کنید تا ایجاد بشه

create DATABASE demo;

CREATE TABLE `Product` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`name` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
`file_name` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

 

 

 ساخت Include File

     ایجاد پوشه شامل در C:\xampp\htdocs

     یک فایل به نام dbconfig.php در پوشه include ایجاد کنید

این کد ایجاد کانکشن و ارتباط با دیتابیس هست

connect_error) { 
die("Connection failed: " . $db->connect_error); 
}

 

فرم

     یک فایل بنام index.php ایجاد کنید که قراره فرم اپلود داخلش باشه

     فرم آپلود شامل پیوندهای CDN JQuery و کد Ajax است که upload.php را فراخوانی می کند

 
 

 

     یک فایل به نام upload.php در C:\xampp\htdocs ایجاد کنید و کدهای زیر رو داخلش قرار بدید

 0, 
'message' => 'Form submission failed, please try again.' 
); 

// If form is submitted 
if(isset($_POST['name']) || isset($_POST['file'])){ 
// Get the submitted form data 
$name = $_POST['name']; 
// Check whether submitted data is not empty 
if(!empty($name)){ 
$uploadStatus = 1; 
// Upload file 
$uploadedFile = ''; 
if(!empty($_FILES["file"]["name"])){ 
// File path config 
$fileName = basename($_FILES["file"]["name"]); 
$targetFilePath = $uploadDir . $fileName; 
$fileType = pathinfo($targetFilePath, PATHINFO_EXTENSION); 
// Allow certain file formats 
$allowTypes = array('jpg', 'png','jpeg'); 
if(in_array($fileType, $allowTypes)){ 
// Upload file to the server 
if(move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"], $targetFilePath)){ 
$uploadedFile = $fileName; 
}else{ 
$uploadStatus = 0; 
$response['message'] = 'Sorry, there was an error uploading your file.'; 
} 
}else{ 
$uploadStatus = 0; 
$response['message'] = 'Sorry, only JPG, JPEG, & PNG files are allowed to upload.'; 
} 
} 
if($uploadStatus == 1){ 
// Include the database config file 
include_once 'include/dbconfig.php'; 
// Insert form data in the database 
$stmt = $db->prepare("INSERT INTO product (name,file_name) VALUES (?, ?)"); 
$stmt->bind_param("ss", $name, $filename);
$name = $name;
$filename = $uploadedFile;

$insert= $stmt->execute();
$stmt->close();
$db->close();

if($insert){ 
$response['status'] = 1; 
$response['message'] = 'Form data submitted successfully!'; 
} 
} 
}else{ 
$response['message'] = 'Please fill all the mandatory fields (name).'; 
} 
} 
// Return response 
echo json_encode($response);

 

 

 

الان میتونید اجراش کنید

 

اجکس در php-آپلود فایل به دیتابیس - ذخیره فایل در دیتابیس - کار با ajax-

نظرات

برای ارسال نظر شما باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.